messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : -53110017724 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1