องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box กองคลัง
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นางสาวนันท์นภัส บุตรจำนง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 087-2299755
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 098-2062293
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 061-5655154
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-0964098
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
นางสาวพัชรียาพร โยมา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 080 - 3109913
นายธนากร นนท์จุมจัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0836741937