องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box ผูู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายทองใบ กุลวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 3936774
นายสนิท ทิทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 064 - 6682039
นายบุญจันทร์ ทีทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 4158836
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 081 - 0514794
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3921213
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603