องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 243
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา อบต.

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดอบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดอบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3921213
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3921213
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
account_box สำนักปลัด
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 084 - 7943595
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 084 - 7943595
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9124832
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9124832
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 061 - 1107766
นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 061 - 1107766
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นายศุภกร ก้อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096 - 9626286
นายศุภกร ก้อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096 - 9626286
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นายกฤษดากร ซุยเพ็ง
คนงาน
โทร : 094-7816081
นายกฤษดากร ซุยเพ็ง
คนงาน
โทร : 094-7816081
account_box กองคลัง
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นางกรรณิกา สุวรรณหาร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางกรรณิกา สุวรรณหาร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 098-2062293
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 098-2062293
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 087-2299755
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 087-2299755
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 061-5655154
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 061-5655154
นางสาวกมลชนก ใสเสริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 095-6563691
นางสาวกมลชนก ใสเสริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 095-6563691
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-0964098
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-0964098
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
นางสาวพัชรียาพร โยมา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 080 - 3109913
นางสาวพัชรียาพร โยมา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 080 - 3109913
account_box กองช่าง
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นายมนัส ภาวะโคตร
คนงาน
โทร : 092 - 9196481
นายมนัส ภาวะโคตร
คนงาน
โทร : 092 - 9196481
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายวัชระ สุดสอาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 082-3052447
นายวัชระ สุดสอาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 082-3052447
นางสาวภิญญ์นารา สันชิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 086-4521863
นางสาวภิญญ์นารา สันชิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 086-4521863
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 062 - 8715123
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 062 - 8715123
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู
โทร : 085 - 0115357
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู
โทร : 085 - 0115357
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางสาวหนูคล้าย ภาวะโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-9024100
นางสาวหนูคล้าย ภาวะโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-9024100
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นางสาววิมล สมอหมอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-5931837
นางสาววิมล สมอหมอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-5931837
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080 - 4754378
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080 - 4754378
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร : 096 - 0096070
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร : 096 - 0096070
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร