องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 277
account_box สำนักปลัด
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 084 - 7943595
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 084 - 7943595
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9124832
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9124832
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 061 - 1107766
นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 061 - 1107766
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นายศุภกร ก้อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096 - 9626286
นายศุภกร ก้อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096 - 9626286
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นายกฤษดากร ซุยเพ็ง
คนงาน
โทร : 094-7816081
นายกฤษดากร ซุยเพ็ง
คนงาน
โทร : 094-7816081
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร