messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โทร : 062 - 8715123
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 085 - 0115357
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นายภานุพงษ์ สุทธิ
พนักจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-4258690
นางสาวพัชรี ทีทา
พนักจ้างเหมาบริการ
โทร : 0951736912