องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
equalizer สำรวจความพึงพอใจ
 • - เพศ
 • - อายุ
 • - ระดับการศึกษา
 • - สถานภาพผู้มารับบริการ
 • 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
 • 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
 • 3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
 • 4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม ได้เป็นอย่างดี
 • 5. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
 • 6. มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสม กับสภาพงาน
 • 7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง
 • 8. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
 • 9. มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
 • 10. มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
 • 11. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งพักสำหรับผู้มาขอรับบริการ ที่จอดรถ จุดบริการน้ำดื่ม
 • 12. สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
 • 13. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 • 14. สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสม และเป็นระเบียบ
 • 15. การปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
 • 16. อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
 • - ข้อเสนอแนะ