องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก ,หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า)
รายละเอียด : วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมาย "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงาน อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมี สมาชิกสภา อบต./ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลากลางบ้านลิ้นฟ้า และบ้านดอนหมากพริก
ผู้โพส : admin