ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง