ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง