ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง) สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง