ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง