ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง