ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง