ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง