ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง