ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง