ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง