ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง