ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง