ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง