ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง