ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง