ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง