ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054/61/0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง