ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง