ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 และบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง