ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง