ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 3 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการฝึกอบรบและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง