ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปรับปรุงรางน้ำฝน(อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง