ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กท 3201 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง