ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง