ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ขยับกายสบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง