ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง