ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง