ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง