ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรขนย้านหินคลุก ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านแคนเหนือ - บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง