ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง