ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง