ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง