ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำและสี ชนิด Network สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง