ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง