ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง