ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง