ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลของระบบประปา ของ อบต.แคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง