ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง