ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง