ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงแนวเขตตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง