ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสายทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ไปโสกดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง