ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นท์เตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ 478/61/0027 สำนักปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง